تور داخلی - کیش -

کیش 3روز

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل تماشا هتل هتل تماشا (BB)
تماس بگیرید
570,000
 
 
 
هتل ارم هتل هتل ارم (BB)
تماس بگیرید
585,000
 
 
 
هتل آرامیس هتل هتل آرامیس (BB)
تماس بگیرید
590,000
 
 
 
هتل گاردینا هتل هتل گاردینا (BB)
تماس بگیرید
630,000
 
 
 
هتل گرانذ هتل هتل گرانذ (BB)
تماس بگیرید
640,000
 
 
 
هتل صذف هتل هتل صذف (BB)
تماس بگیرید
710,000
 
 
 
هتل شایگان هتل هتل شایگان (BB)
تماس بگیرید
780,000
 
 
 
سورینت مریم هتل سورینت مریم (BB)
تماس بگیرید
800,000
 
 
 
هتل پارمیس هتل هتل پارمیس (BB)
تماس بگیرید
800,000
 
 
 
هتل شایان هتل هتل شایان (BB)
تماس بگیرید
850,000
 
 
 
هتل ایران هتل هتل ایران (BB)
تماس بگیرید
870,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

هتل تماشاهتل هتل تماشا (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 570,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل ارمهتل هتل ارم (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 585,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آرامیسهتل هتل آرامیس (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 590,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل گاردیناهتل هتل گاردینا (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 630,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل گرانذهتل هتل گرانذ (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 640,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل صذفهتل هتل صذف (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 710,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل شایگانهتل هتل شایگان (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 780,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سورینت مریمهتل سورینت مریم (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل پارمیسهتل هتل پارمیس (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل شایانهتل هتل شایان (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 850,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل ایرانهتل هتل ایران (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 870,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409
T:44255409
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0036 نام تور کیش 3روز تعداد شب 2 ایرلاین تور هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/09/20 میلادی : 2018/12/11