تور نوروزی خارجی -

7شب و 8روز مانیل

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Leez Inn(مانیل)هتل Leez Inn (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
ارزی
 
235$
 
 
 
هتل قیمت به تومان

Leez Inn(مانیل)هتل Leez Inn (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته -
دو تخته 235$
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو