تور خارجی - ارمنستان -

تور تهران به ایروان

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
AREG(ایروان)هتل AREG (BB)3 کیلومتر تا مرکز شهر
8,980,000
7,990,000
7,990,000
 
7,650,000
PRIMIER(ایروان)هتل PRIMIER (BB)4کیلومتر تا مرکز شهر
9,200,000
8,170,000
8,170,000
 
7,650,000
REGINEH(ایروان)هتل REGINEH (BB)3کیلومتر تا مرکز شهر
8,950,000
8,170,000
8,170,000
 
8,100,000
COMFORT(ایروان)هتل COMFORT (BB)مرکز شهر
9,200,000
8,320,000
8,320,000
 
8,100,000
SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK (BB)مرکز شهر
8,850,000
8,390,000
8,390,000
 
8,300,000
IBIS(ایروان)هتل IBIS (BB)مرکز شهر
9,390,000
8,390,000
8,390,000
 
 
HOLDAY INN EXPRESS(ایروان)هتل HOLDAY INN EXPRESS (BB)مرکز شهر
9,600,000
8,470,000
8,470,000
 
 
MINOTEL BARSAM(ایروان)هتل MINOTEL BARSAM (BB)مرکز شهر
9,650,000
8,470,000
8,470,000
 
8,380,000
ANI GRAND HOTEL(ایروان)هتل ANI GRAND HOTEL (BB)مرکز شهر
9,650,000
8,470,000
8,470,000
 
8,380,000
EREBUNI(ایروان)هتل EREBUNI (BB)مرکز شهر
9,850,000
8,550,000
8,550,000
 
8,470,000
ARARAT(ایروان)هتل ARARAT (BB)مرکز شهر
9,900,000
8,550,000
8,550,000
 
8,470,000
PARIS(ایروان)هتل PARIS (BB)مرکز شهر
9,900,000
8,700,000
8,700,000
 
8,600,000
METROPOL(ایروان)هتل METROPOL (BB)مرکز شهر
9,900,000
8,700,000
8,700,000
 
8,600,000
CENTRAL(ایروان)هتل CENTRAL (BB)مرکز شهر
18,500,000
8,850,000
8,850,000
 
8,700,000
ANI PLAZA(ایروان)هتل ANI PLAZA (BB)مرکز شهر
10,350,000
8,850,000
8,850,000
 
 
HRAZDAN(ایروان)هتل HRAZDAN (BB)مرکز شهر
11,200,000
9,300,000
9,300,000
 
9,600,000
CONGRESS(ایروان)هتل CONGRESS (BB)مرکز شهر
6,950,000
9,600,000
9,600,000
 
9,150,000
RAMADA(ایروان)هتل RAMADA (BB)مرکز شهر
11,400,000
9,850,000
9,850,000
 
9,900,000
DOUBLE TREE BY HILTON(ایروان)هتل DOUBLE TREE BY HILTON (BB)مرکز شهر
12,250,000
9,950,000
9,950,000
 
9,650,000
NATIONAL(ایروان)هتل NATIONAL (BB)مرکز شهر
14,700,000
10,100,000
10,100,000
 
10,100,000
ROYAL TULIP GRAND(ایروان)هتل ROYAL TULIP GRAND (BB)مرکز شهر
16,100,000
12,350,000
12,350,000
 
11,450,000
GOLDEN PLACE(ایروان)هتل GOLDEN PLACE (BB)مرکز شهر
17,200,000
12,450,000
12,450,000
 
11,450,000
MARRIOTT(ایروان)هتل MARRIOTT (BB)مرکز شهر
16,700,000
12,500,000
12,500,000
 
11,500,000
هتل قیمت به تومان

AREG(ایروان)هتل AREG (BB)(3 کیلومتر تا مرکز شهر )

یک تخته 8,980,000
دو تخته 7,990,000
نفر سوم 7,990,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,650,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PRIMIER(ایروان)هتل PRIMIER (BB)(4کیلومتر تا مرکز شهر)

یک تخته 9,200,000
دو تخته 8,170,000
نفر سوم 8,170,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,650,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

REGINEH(ایروان)هتل REGINEH (BB)(3کیلومتر تا مرکز شهر)

یک تخته 8,950,000
دو تخته 8,170,000
نفر سوم 8,170,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

COMFORT(ایروان)هتل COMFORT (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,200,000
دو تخته 8,320,000
نفر سوم 8,320,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 8,850,000
دو تخته 8,390,000
نفر سوم 8,390,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

IBIS(ایروان)هتل IBIS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,390,000
دو تخته 8,390,000
نفر سوم 8,390,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HOLDAY INN EXPRESS(ایروان)هتل HOLDAY INN EXPRESS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,600,000
دو تخته 8,470,000
نفر سوم 8,470,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MINOTEL BARSAM(ایروان)هتل MINOTEL BARSAM (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,650,000
دو تخته 8,470,000
نفر سوم 8,470,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ANI GRAND HOTEL(ایروان)هتل ANI GRAND HOTEL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,650,000
دو تخته 8,470,000
نفر سوم 8,470,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

EREBUNI(ایروان)هتل EREBUNI (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,850,000
دو تخته 8,550,000
نفر سوم 8,550,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,470,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ARARAT(ایروان)هتل ARARAT (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,900,000
دو تخته 8,550,000
نفر سوم 8,550,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,470,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PARIS(ایروان)هتل PARIS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,900,000
دو تخته 8,700,000
نفر سوم 8,700,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

METROPOL(ایروان)هتل METROPOL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 9,900,000
دو تخته 8,700,000
نفر سوم 8,700,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CENTRAL(ایروان)هتل CENTRAL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 18,500,000
دو تخته 8,850,000
نفر سوم 8,850,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ANI PLAZA(ایروان)هتل ANI PLAZA (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 10,350,000
دو تخته 8,850,000
نفر سوم 8,850,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HRAZDAN(ایروان)هتل HRAZDAN (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 11,200,000
دو تخته 9,300,000
نفر سوم 9,300,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CONGRESS(ایروان)هتل CONGRESS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 6,950,000
دو تخته 9,600,000
نفر سوم 9,600,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RAMADA(ایروان)هتل RAMADA (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 11,400,000
دو تخته 9,850,000
نفر سوم 9,850,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DOUBLE TREE BY HILTON(ایروان)هتل DOUBLE TREE BY HILTON (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 12,250,000
دو تخته 9,950,000
نفر سوم 9,950,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,650,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

NATIONAL(ایروان)هتل NATIONAL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 14,700,000
دو تخته 10,100,000
نفر سوم 10,100,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 10,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL TULIP GRAND(ایروان)هتل ROYAL TULIP GRAND (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 16,100,000
دو تخته 12,350,000
نفر سوم 12,350,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 11,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN PLACE(ایروان)هتل GOLDEN PLACE (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 17,200,000
دو تخته 12,450,000
نفر سوم 12,450,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 11,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MARRIOTT(ایروان)هتل MARRIOTT (BB)(مرکز شهر)

یک تخته 16,700,000
دو تخته 12,500,000
نفر سوم 12,500,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 11,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
ارمنستان
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 2020-21 نام تور تور تهران به ایروان تعداد شب 3 مقصد نهایی ایروان ایرلاین آرمینیا وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/09/30 شمسی : 1400/07/08