جزیره سفر ایرانیان

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

تور خارجی - بلغارستان -

تور بلغارستان - ویژه 22 مرداد

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
PERLA(وارنا)هتل PERLA (BB)
21,395,000
18,495,000
 
9,995,000
1,449,500
BONITA(وارنا)هتل BONITA (BB)
21,995,000
18,995,000
 
9,995,000
14,595,000
BONITA(وارنا)هتل BONITA (HB)
23,995,000
20,695,000
 
10,795,000
15,595,000
PALMA (وارنا)هتل PALMA (BB)
26,395,000
20,995,000
 
9,995,000
13,995,000
PERLA(وارنا)هتل PERLA (ALL )
24,595,000
21,895,000
 
11,595,000
15,995,000
LILIA(وارنا)هتل LILIA (BB)
29,595,000
22,295,000
 
9,995,000
16,295,000
APOLLO SPA RESORT(وارنا)هتل APOLLO SPA RESORT (BB)2
27,995,000
22,795,000
 
9,995,000
16,595,000
APOLLO SPA RESORT(وارنا)هتل APOLLO SPA RESORT   (+)(UALL )
28,895,000
23,195,000
 
11,695,000
16,795,000
HELIOS SPA(وارنا)هتل HELIOS SPA (UALL )
28,695,000
23,995,000
 
9,995,000
17,295,000
ROYAL(وارنا)هتل ROYAL (ALL )
30,895,000
24,595,000
 
9,995,000
17,395,000
ATLAS(وارنا)هتل ATLAS (UALL )
33,995,000
25,495,000
 
9,995,000
17,795,000
ADMIRAL(وارنا)هتل ADMIRAL (BB)
33,995,000
25,695,000
 
9,995,000
17,995,000
LILIA(وارنا)هتل LILIA (ALL )
33,395,000
25,995,000
 
11,995,000
17,995,000
INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (HB)
41,295,000
27,995,000
 
9,995,000
18,995,000
ADMIRAL(وارنا)هتل ADMIRAL (HB)
35,995,000
28,495,000
 
11,395,000
19,295,000
ASTERA(وارنا)هتل ASTERA (UALL )
40,995,000
28,995,000
 
9,995,000
19,695,000
KALIAKRA PALACE(وارنا)هتل KALIAKRA PALACE (UALL )
38,395,000
29,595,000
 
9,995,000
19,895,000
AZALIA(وارنا)هتل AZALIA (UALL )
41,595,000
29,795,000
 
9,995,000
19,895,000
INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (HB)
43,595,000
30,195,000
 
12,395,000
21,395,000
MELIA GRAND HERMITAGE(وارنا)هتل MELIA GRAND HERMITAGE (ALL )
41,595,000
31,395,000
 
9,995,000
21,395,000
ASTOR GARDEN(وارنا)هتل ASTOR GARDEN (UALL )
41,595,000
32,295,000
 
9,995,000
21,395,000
INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (FULL)
46,795,000
33,395,000
 
15,495,000
24,495,000
هتل قیمت به تومان

PERLA(وارنا)هتل PERLA (BB)

یک تخته 21,395,000
دو تخته 18,495,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 1,449,500
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BONITA(وارنا)هتل BONITA (BB)

یک تخته 21,995,000
دو تخته 18,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 14,595,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BONITA(وارنا)هتل BONITA (HB)

یک تخته 23,995,000
دو تخته 20,695,000
نفر سوم -
کودک 6-2 10,795,000
کودک 12-6 15,595,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PALMA (وارنا)هتل PALMA (BB)

یک تخته 26,395,000
دو تخته 20,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 13,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PERLA(وارنا)هتل PERLA (ALL )

یک تخته 24,595,000
دو تخته 21,895,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,595,000
کودک 12-6 15,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LILIA(وارنا)هتل LILIA (BB)

یک تخته 29,595,000
دو تخته 22,295,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 16,295,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

APOLLO SPA RESORT(وارنا)هتل APOLLO SPA RESORT (BB)(2)

یک تخته 27,995,000
دو تخته 22,795,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 16,595,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

APOLLO SPA RESORT(وارنا)هتل APOLLO SPA RESORT   (+)(UALL )

یک تخته 28,895,000
دو تخته 23,195,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,695,000
کودک 12-6 16,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HELIOS SPA(وارنا)هتل HELIOS SPA (UALL )

یک تخته 28,695,000
دو تخته 23,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 17,295,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL(وارنا)هتل ROYAL (ALL )

یک تخته 30,895,000
دو تخته 24,595,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 17,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ATLAS(وارنا)هتل ATLAS (UALL )

یک تخته 33,995,000
دو تخته 25,495,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 17,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADMIRAL(وارنا)هتل ADMIRAL (BB)

یک تخته 33,995,000
دو تخته 25,695,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 17,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LILIA(وارنا)هتل LILIA (ALL )

یک تخته 33,395,000
دو تخته 25,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,995,000
کودک 12-6 17,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (HB)

یک تخته 41,295,000
دو تخته 27,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 18,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADMIRAL(وارنا)هتل ADMIRAL (HB)

یک تخته 35,995,000
دو تخته 28,495,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,395,000
کودک 12-6 19,295,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ASTERA(وارنا)هتل ASTERA (UALL )

یک تخته 40,995,000
دو تخته 28,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 19,695,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KALIAKRA PALACE(وارنا)هتل KALIAKRA PALACE (UALL )

یک تخته 38,395,000
دو تخته 29,595,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 19,895,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AZALIA(وارنا)هتل AZALIA (UALL )

یک تخته 41,595,000
دو تخته 29,795,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 19,895,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (HB)

یک تخته 43,595,000
دو تخته 30,195,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,395,000
کودک 12-6 21,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MELIA GRAND HERMITAGE(وارنا)هتل MELIA GRAND HERMITAGE (ALL )

یک تخته 41,595,000
دو تخته 31,395,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 21,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ASTOR GARDEN(وارنا)هتل ASTOR GARDEN (UALL )

یک تخته 41,595,000
دو تخته 32,295,000
نفر سوم -
کودک 6-2 9,995,000
کودک 12-6 21,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

INTERNATIONAL HOTEL(وارنا)هتل INTERNATIONAL HOTEL (FULL)

یک تخته 46,795,000
دو تخته 33,395,000
نفر سوم -
کودک 6-2 15,495,000
کودک 12-6 24,495,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409
T:44255409
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0007 نام تور تور بلغارستان - ویژه 22 مرداد تعداد شب 7 مقصد نهایی وارنا ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/08/31 شمسی : 1400/06/09