جزیره سفر ایرانیان

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

تور خارجی - ارمنستان -

تور تبریز-ایروان 10 شب و 11 روز

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
AREG(ایروان)هتل AREG (BB)3 کیلومتر تا مرکز شهر
تماس بگیرید
9,150,000
 
 
 
PRIMIER(ایروان)هتل PRIMIER (BB)4کیلومتر تا مرکز شهر
تماس بگیرید
9,650,000
 
 
 
REGINEH(ایروان)هتل REGINEH (BB)3کیلومتر تا مرکز شهر
تماس بگیرید
9,650,000
 
 
 
ANI CENTRAL INN (ایروان)هتل ANI CENTRAL INN (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
9,650,000
 
 
 
SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
10,450,000
 
 
 
COMFORT(ایروان)هتل COMFORT (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
10,450,000
 
 
 
IBIS(ایروان)هتل IBIS (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
10,450,000
 
 
 
HOLDAY INN EXPRESS(ایروان)هتل HOLDAY INN EXPRESS (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
10,990,000
 
 
 
ARARAT(ایروان)هتل ARARAT (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
10,990,000
 
 
 
MINOTEL BARSAM(ایروان)هتل MINOTEL BARSAM (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
11,500,000
 
 
 
METROPOL(ایروان)هتل METROPOL (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
11,500,000
 
 
 
CENTRAL(ایروان)هتل CENTRAL (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
12,000,000
 
 
 
ANI PLAZA(ایروان)هتل ANI PLAZA (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
12,000,000
 
 
 
ANI GRAND HOTEL(ایروان)هتل ANI GRAND HOTEL (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
13,100,000
 
 
 
HRAZDAN(ایروان)هتل HRAZDAN (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
13,590,000
 
 
 
REPUBLICA(ایروان)هتل REPUBLICA (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
15,750,000
 
 
 
DOUBLE TREE BY HILTON(ایروان)هتل DOUBLE TREE BY HILTON (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
15,750,000
 
 
 
PARIS(ایروان)هتل PARIS (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
15,950,000
 
 
 
RAMADA(ایروان)هتل RAMADA (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
16,190,000
 
 
 
NATIONAL(ایروان)هتل NATIONAL (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
16,190,000
 
 
 
HOLIDAY INN(ایروان)هتل HOLIDAY INN (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
18,000,000
 
 
 
ROYAL TULIP GRAND(ایروان)هتل ROYAL TULIP GRAND (BB)مرکز شهر
تماس بگیرید
23,800,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

AREG(ایروان)هتل AREG (BB)(3 کیلومتر تا مرکز شهر )

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,150,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PRIMIER(ایروان)هتل PRIMIER (BB)(4کیلومتر تا مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

REGINEH(ایروان)هتل REGINEH (BB)(3کیلومتر تا مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ANI CENTRAL INN (ایروان)هتل ANI CENTRAL INN (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

COMFORT(ایروان)هتل COMFORT (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

IBIS(ایروان)هتل IBIS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HOLDAY INN EXPRESS(ایروان)هتل HOLDAY INN EXPRESS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ARARAT(ایروان)هتل ARARAT (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MINOTEL BARSAM(ایروان)هتل MINOTEL BARSAM (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

METROPOL(ایروان)هتل METROPOL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CENTRAL(ایروان)هتل CENTRAL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ANI PLAZA(ایروان)هتل ANI PLAZA (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ANI GRAND HOTEL(ایروان)هتل ANI GRAND HOTEL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HRAZDAN(ایروان)هتل HRAZDAN (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,590,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

REPUBLICA(ایروان)هتل REPUBLICA (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,750,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DOUBLE TREE BY HILTON(ایروان)هتل DOUBLE TREE BY HILTON (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,750,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PARIS(ایروان)هتل PARIS (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RAMADA(ایروان)هتل RAMADA (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 16,190,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

NATIONAL(ایروان)هتل NATIONAL (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 16,190,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HOLIDAY INN(ایروان)هتل HOLIDAY INN (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 18,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL TULIP GRAND(ایروان)هتل ROYAL TULIP GRAND (BB)(مرکز شهر)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 23,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
yerevan
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور arjsi01 نام تور تور تبریز-ایروان 10 شب و 11 روز تعداد شب 10 مقصد نهایی ایروان ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/08/31 شمسی : 1400/06/09