تور خارجی - ترکیه -

کوش آداسی - مهر ماه

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
ROYAL PALACE KUSHADASI(کوش آداسی)هتل ROYAL PALACE KUSHADASI (ALL )
11,995,000
9,795,000
9,495,000
 
7,295,000
PANORA HILL(کوش آداسی)هتل PANORA HILL (ALL )
13,995,000
10,995,000
10,995,000
 
7,995,000
MARTI BEACH(کوش آداسی)هتل MARTI BEACH (HB)
17,795,000
13,595,000
13,595,000
 
9,395,000
ARIA CLAROS(کوش آداسی)هتل ARIA CLAROS (ALL )
21,695,000
14,495,000
14,495,000
 
9,795,000
ARORA HOTEL(کوش آداسی)هتل ARORA HOTEL (ALL )
19,895,000
14,695,000
14,695,000
 
9,995,000
TUSAN BEACH(کوش آداسی)هتل TUSAN BEACH (UALL )
24,595,000
14,895,000
14,895,000
 
9,995,000
GRAND BLUE SKY(کوش آداسی)هتل GRAND BLUE SKY (ALL )
21,995,000
16,495,000
16,495,000
 
12,995,000
CHARISMA DE LUXE(کوش آداسی)هتل CHARISMA DE LUXE (UALL )
23,795,000
16,495,000
16,495,000
 
10,995,000
KUSADASI PALMWINGS(کوش آداسی)هتل KUSADASI PALMWINGS (UALL )
22,695,000
16,795,000
16,795,000
 
10,995,000
OTIUM SEALIGHT RESORT(کوش آداسی)هتل OTIUM SEALIGHT RESORT (UALL )
25,895,000
17,295,000
17,295,000
 
10,995,000
LE BLUE HOTEL(کوش آداسی)هتل LE BLUE HOTEL (UALL )
تماس بگیرید
17,595,000
17,595,000
 
11,395,000
SEVEN SEAS SEA LIGHT(کوش آداسی)هتل SEVEN SEAS SEA LIGHT (UALL )
30,795,000
19,995,000
19,995,000
 
12,695,000
PALM WINGS EPHESUS(کوش آداسی)هتل PALM WINGS EPHESUS (UALL )
27,495,000
19,995,000
19,995,000
 
12,595,000
PINE BAY HOLIDAY RESORT(کوش آداسی)هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT (UALL )
29,495,000
20,395,000
20,395,000
 
12,795,000
KORUMAR HOTEL DELUXE(کوش آداسی)هتل KORUMAR HOTEL DELUXE (UALL )
32,895,000
22,495,000
22,495,000
 
13,795,000
AQUA FANTACY & TUI BLUE(کوش آداسی)هتل AQUA FANTACY & TUI BLUE (UALL )
33,895,000
24,395,000
24,395,000
 
14,895,000
SUNIS EFES ROYAL PALACEE(کوش آداسی)هتل SUNIS EFES ROYAL PALACEE (UALL )
26,495,000
26,495,000
26,495,000
 
15,795,000
CLUB MARVY(کوش آداسی)هتل CLUB MARVY (UALL )
66,995,000
26,495,000
26,495,000
 
25,795,000
PALOMA PASHA (کوش آداسی)هتل PALOMA PASHA (BB)
40,695,000
28,795,000
28,795,000
 
16,995,000
KORUMAR EPHESUS(کوش آداسی)هتل KORUMAR EPHESUS (UALL )
45,795,000
30,595,000
30,595,000
 
17,895,000
هتل قیمت به تومان

ROYAL PALACE KUSHADASI(کوش آداسی)هتل ROYAL PALACE KUSHADASI (ALL )

یک تخته 11,995,000
دو تخته 9,795,000
نفر سوم 9,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,295,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PANORA HILL(کوش آداسی)هتل PANORA HILL (ALL )

یک تخته 13,995,000
دو تخته 10,995,000
نفر سوم 10,995,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MARTI BEACH(کوش آداسی)هتل MARTI BEACH (HB)

یک تخته 17,795,000
دو تخته 13,595,000
نفر سوم 13,595,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ARIA CLAROS(کوش آداسی)هتل ARIA CLAROS (ALL )

یک تخته 21,695,000
دو تخته 14,495,000
نفر سوم 14,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ARORA HOTEL(کوش آداسی)هتل ARORA HOTEL (ALL )

یک تخته 19,895,000
دو تخته 14,695,000
نفر سوم 14,695,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TUSAN BEACH(کوش آداسی)هتل TUSAN BEACH (UALL )

یک تخته 24,595,000
دو تخته 14,895,000
نفر سوم 14,895,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND BLUE SKY(کوش آداسی)هتل GRAND BLUE SKY (ALL )

یک تخته 21,995,000
دو تخته 16,495,000
نفر سوم 16,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 12,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CHARISMA DE LUXE(کوش آداسی)هتل CHARISMA DE LUXE (UALL )

یک تخته 23,795,000
دو تخته 16,495,000
نفر سوم 16,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 10,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KUSADASI PALMWINGS(کوش آداسی)هتل KUSADASI PALMWINGS (UALL )

یک تخته 22,695,000
دو تخته 16,795,000
نفر سوم 16,795,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 10,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

OTIUM SEALIGHT RESORT(کوش آداسی)هتل OTIUM SEALIGHT RESORT (UALL )

یک تخته 25,895,000
دو تخته 17,295,000
نفر سوم 17,295,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 10,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LE BLUE HOTEL(کوش آداسی)هتل LE BLUE HOTEL (UALL )

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 17,595,000
نفر سوم 17,595,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 11,395,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SEVEN SEAS SEA LIGHT(کوش آداسی)هتل SEVEN SEAS SEA LIGHT (UALL )

یک تخته 30,795,000
دو تخته 19,995,000
نفر سوم 19,995,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 12,695,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PALM WINGS EPHESUS(کوش آداسی)هتل PALM WINGS EPHESUS (UALL )

یک تخته 27,495,000
دو تخته 19,995,000
نفر سوم 19,995,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 12,595,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PINE BAY HOLIDAY RESORT(کوش آداسی)هتل PINE BAY HOLIDAY RESORT (UALL )

یک تخته 29,495,000
دو تخته 20,395,000
نفر سوم 20,395,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 12,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KORUMAR HOTEL DELUXE(کوش آداسی)هتل KORUMAR HOTEL DELUXE (UALL )

یک تخته 32,895,000
دو تخته 22,495,000
نفر سوم 22,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 13,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AQUA FANTACY & TUI BLUE(کوش آداسی)هتل AQUA FANTACY & TUI BLUE (UALL )

یک تخته 33,895,000
دو تخته 24,395,000
نفر سوم 24,395,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 14,895,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUNIS EFES ROYAL PALACEE(کوش آداسی)هتل SUNIS EFES ROYAL PALACEE (UALL )

یک تخته 26,495,000
دو تخته 26,495,000
نفر سوم 26,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 15,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CLUB MARVY(کوش آداسی)هتل CLUB MARVY (UALL )

یک تخته 66,995,000
دو تخته 26,495,000
نفر سوم 26,495,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 25,795,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PALOMA PASHA (کوش آداسی)هتل PALOMA PASHA (BB)

یک تخته 40,695,000
دو تخته 28,795,000
نفر سوم 28,795,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 16,995,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KORUMAR EPHESUS(کوش آداسی)هتل KORUMAR EPHESUS (UALL )

یک تخته 45,795,000
دو تخته 30,595,000
نفر سوم 30,595,000
کودک 6-2 -
کودک 12-6 17,895,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T44253708
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور iJSI002 نام تور کوش آداسی - مهر ماه تعداد شب 6 مقصد نهایی کوش آداسی ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/10/21 شمسی : 1400/07/29